اهداف و توصیف مختصر پروژه

 

اهداف و توصیف مختصر پروژه

هدف ژئورست توسعه روشی نوین برای پیش بینی و پیشگیری از زمین­ لرزه های القایی می باشد. تزریق سیال به ساختارهای زیرزمینی برای تولید انرژی به طور قابل توجهی افزایش یافته است که منجر به موارد عدیده زمین لرزه های القایی شده است. در صورتی که این زمین لرزه ها روی سطح زمین حس شوند می­تواند اثرات سوء بر تصور عمومی از ژئوانرژی ها به همراه داشته باشد و پایداری دیواره های چاه و زیرساخت ها را به خطر بیاندازد. این امر منجر به لغو پروژه های متعددی شده است. بنابراین، پیش بینی زمین لرزه های القایی یک چالش بزرگ پیش روی توسعه ژئوانرژی ها و در نتیجه کاهش نشر دی اکسیدکربن و پیشگیری از تغییرات اقلیمی می باشد که باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و برطرف گردد (https://www.youtube.com/watch?v=l-2wR9zx7Rg&feature=youtu.be).

پیشنهاد ما برای حل این چالش یک رویکرد میان رشته ای است که فرآیندهای توأمان هیدرومکانیکی-گرمایی-لرزه ای ناشی از تزریق سیال در لایه های زیرزمینی را ادغام می کند. این روش که مبتنی بر راه حل های تحلیلی و عددی جدید می باشد، بر موارد زیر تمرکز دارد: (1) مدل سازی بر مبنای پیش فرض های معتبر به منظور درک فرآیندهایی که منجر به زمین لرزه های القایی می گردند، (2) استفاده از عملیات صنعتی تزریق سیال به طور پیوسته و بلند­مدت در لایه های زیرزمینی برای بهبود و توسعه ارزیابی این ساختارها و به تبع آن کاهش عدم قطعیت ها در پیش بینی زمین لرزه های القایی، و (3) استفاده از درک حاصله و ارزیابی های صورت گرفته برای پیش بینی و کاهش این زمین لرزه ها. پیشرفت های حاصل شده در این پروژه با پیش بینی زمین لرزه های القایی به طور میدانی در چند سایت با خصوصیات متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرند. مسلماً توسعه موفقیت آمیز این پروژه به پیمانکاران پروژه های ژئوانرژی تکنیک و ابزار لازم برای مدیریت فشار سیال را ارائه می دهد تا خطر زمین لرزه های القایی را به سطوح قابل قبول کاهش دهند و بنابراین، تصور عمومی در مورد این فعالیت ها را بهبود بخشند.